Drukuj

potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. 1 Tes 4:17

Czym jest pochwycenie Kościoła? Czy jest to jakieś zmyślone przez wierzących science-fiction, czy też w Biblii faktycznie znajdujemy miejsca, zapowiadające te dość tajemnicze wydarzenie? Kto zostanie pochwycony, a kto zostanie na ziemi? W której grupie ludzi ty się znajdziesz i dlaczego?

O pochwyceniu, a dokładnie porwaniu Kościoła, dowiadujemy się przede wszystkim z 1 listu Pawła do Tesaloniczan. W drugiej części 4 rozdziału Apostoł Paweł uspokaja adresatów, co do tych, którzy umarli (zasnęli) w Chrystusie. Paweł nie chce, aby Tesaloniczanie byli co do nich w niepewności. Paweł w tym rozdziale pisze o powtórnym przyjściu Pana z nieba, co ma nastąpić na głos archanioła i trąby Bożej. Zwraca też uwagę na kolejność przyszłych wydarzeń, wskazując najpierw na powstanie tych, którzy umarli w Chrystusie, a potem na tych wierzących, którzy będą wówczas przy życiu. Następnie opisuje moment porwania tych dwóch grup ludzi w obłoki w powietrze, na spotkanie Pana.

Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. 1 Tes 4:16-18

Ale w jakich ciałach ci wszyscy wierzący (Kościół) znajdą się w obłokach w powietrzu, z Panem? Jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą? Na te pytanie odpowiada nam inne miejsce Biblii, mianowicie 1 list Pawła do Koryntian, gdzie Apostoł najpierw pisze:

Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. 1 Kor. 15:36

A potem objawia nam taką oto tajemnicę:

A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. 1 Kor. 15:50-53


Nasze ciało ziemskie jest skażone grzechem i śmiertelne. Ono nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. Wszyscy wierzący noszą, bądź nosili (jeśli zmarli) obraz ziemskiego człowieka, ale spotkają się z Panem, w przemienionych na obraz człowieka niebieskiego ciałach (1 Kor. 15:49). Warto zauważyć, że to wszystko ma się stać w jednej chwili, w oka mgnieniu, nie będzie wówczas czasu na myślenie, nie będzie wówczas już czasu na podejmowanie decyzji, dotyczącej wiary w Jezusa Chrystusa. To będzie wielkie zaskoczenie dla wszystkich ludzi niewierzących. Wskazują na to wersety z 24 rozdziału Ew. Mateusza:

Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Ew. Mat. 24:37-41

Kto będzie wzięty, a kto pozostawiony? Decydować tu będzie wiara w Jezusa Chrystusa. Bycie w Kościele, bycie częścią oblubienicy Pana, będzie oznaczało spotkanie z Panem na obłokach. Bycie w świecie, jako niewierzący w Chrystusa, będzie oznaczało zostanie w chwili pochwycenia na ziemi...

A kiedy się to wszystko stanie?

A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Ew. Mat. 24:36

Wśród wierzących studiujących Biblię występuje dość często pytanie, czy pochwycenie Kościoła nastąpi przed, w trakcie, czy też pod koniec opisanego w Biblii 7 letniego okresu ucisku, jaki ma nastąpić na ziemi. Niektórzy twierdzą, że Kościół musi przejść przez ucisk, gdyż sam Pan powiedział, że "na świecie ucisk mieć będziecie" Ew. Jana 16:33. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że czekający ziemię 7 letni okres panowania antychrysta (zob. 9 rozdział Księgi Daniela), będzie czasem zarówno ucisku Żydów (dzień utrapienia dla Jakuba - Ks. Jeremiasza 30:7), jak też rozpoczęciem Dnia Pańskiego, tj. wylania gniewu Bożego na świat. Czytamy o tym chociażby w 1 Liście do Tesaloniczan:

A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. 1 Tes. 5:1-4

Ten Dzień nie zaskoczy wierzących, bo po prostu będą już z Panem na obłokach. Ważne jest tutaj kolejne stwierdzenie Pawła, iż:

Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 1 Tes. 5:9

Wierzący na przestrzeni 2000 lat zawsze mieli na świecie ucisk i nie uciekali od niego. Prawdziwie wierzący nieśli i nadal niosą swój krzyż, naśladując swojego Zbawiciela! Ale od gniewu Pana będą wybawieni. Do takiego wniosku prowadzi mnie Biblia.

 

A więc pochwycenie Kościoła - fantastyka, czy biblijna rzeczywistość? Mnie Biblia stanowczo przekonuje do tego drugiego :). Gdzie jednak ty będziesz, czytelniku? W jakiej grupie się znajdziesz? Wierzących pochwyconych na obłoki, czy też w grupie ludzi pozostawionych na ziemi, zajmujących się wyłącznie cielesnymi sprawami (jedzenie, picie, wydawanie za mąż), mówiących o pokoju i bezpieczeństwie? Dzisiaj jeszcze możesz podjąć decyzję i zwrócić się ze swoimi grzechami do Boga. Jeszcze dziś możesz wysłuchać Dobrej Nowiny i uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Czas łaski jeszcze trwa. 


 

Wartościowe materiały, dotyczące pochwycenia Kościoła, Dnia Pańskiego i Wielkiego ucisku:

- 24 rozdział Ewangelii Mateusza - studium

- wykłady audio Krzysztofa Dubisa - Czasy ostateczne

- artykuły na stronie Tiqva - To, co ma się stać

- artykuły na stronie gotquestions.org - Pytania dotyczące czasów ostatecznych

- film prezentujący możliwy scenariusz przyszłych wydarzeń - Zniknięci

- seria książek o czasach ostatecznych - Powieść o czasach ostatecznych

- 3 filmy na podstawie Powieści o czasach ostatecznych - Pozostawieni