Artykuł z 2013 r., teraz nieznacznie uszczegółowiony i dostępny w wersji audio/wideo.


 

Żydzi - naród znienawidzony i prześladowany przez inne narody, lecz także lud "twardego karku". Jedni podziwiają Żydów za ich smykałkę do interesów, drudzy mówią o nich kawały, inni winią Żydów za zło całego świata, kolejni chcieli lub nadal chcą ich eksterminacji. Co jest w tym narodzie szczególnego, że ciągle jest on w centrum zainteresowania?

Czy faktycznie jest to naród wybrany przez Boga? Czy z powodu odrzucenia Mesjasza Bóg się od Żydów odwrócił, w dodatku na zawsze? Czy chrześcijanie zastąpili Izrael w Bożym planie zbawienia?

W ostatnim czasie zauważyłem narastającą nienawiść do Żydów, nawet wśród takich osób, które w swoich domach wieszają portrety (rzekome) Żydów - Jezusa i Marii. Jeden z profesorów PAN - Krzysztof Jaśkiewicz, napisał ostatnio takie oto słowa:

"Niestety żydów gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, że są narodem wybranym. (...) Na Holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów" (źródło).

W czasie II Wojny Światowej niektórzy Polacy ratowali Żydów, jak np. działaczka organizacji Żegota, której sprawiedliwe czyny pokazano w filmie "Dzieci Ireny Sendlerowej". Z drugiej strony byli też tacy Polacy, którzy za namową Hitlerowców mordowali Żydów, dokonując pogromu w Jedwabnem, co jest w pewnej części  pokazane w filmie Władysława Pasikowskiego "Pokłosie".

Z tych wszystkich powodów postanowiłem przedstawić temat Izraela na łamach naszej strony, w świetle Biblii oczywiście. Zachęcam do lektury!


 

Zacznijmy od potwierdzenia wybrania Izraela przez Boga spośród wszystkich ludów ziemi. Mamy spisane wyraźne potwierdzenie tego faktu w 5 księdze Mojżeszowej:

(4) Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! (...) (5 Mojż. 6:4)

(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. (7) Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. (8) Lecz w miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. (5 Mojż. 7:6-8)

A jaką przysięgę i komu złożył wcześniej Bóg? Abraham był pierwszym, któremu Bóg dał obietnicę:

(18) Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. (19) Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. (1 Mojż. 18:18-19)

Bóg zawarł z narodem Izraela przymierze, oparte na zakonie Mojżeszowym - prawie nadanym przez Boga. Jednak Izrael nie wytrwał w tym przymierzu. Z powodu grzechów Izraela, Bóg na przestrzeni wielu wieków karał Żydów, m.in. posyłając ich w niewolę do innych narodów. Jednak w tym samym czasie Bóg posyłał też proroków, którzy kierowali uwagę Izraela na Boga. Prorocy ci byli prześladowani i zabijani. Wreszcie 2000 lat temu Bóg posłał do Żydów swojego Syna - Jezusa Chrystusa, którego oni także nie przyjęli. Jezus został zabity przez niewierzących w niego Żydów, rękami Rzymian.

Historię narodu Żydowskiego "w pigułce" pod natchnieniem Ducha Świętego opowiedział Szczepan (Dz. Ap. 7 rozdział). Mówił też o niej apostoł Paweł (Dz. Ap. 13:16-41).

 

Jak podaje Ew. Jana (1:11), Pan Jezus "Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli". Bóg wcielony przyszedł do Żydów, lecz oni go nie chcieli. Czy wszyscy? Oczywiście że nie. Przecież choćby apostołowie - Żydzi, wierzyli w Jezusa i od nich później rozeszła się Dobra Nowina o śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza. W Ew. Mateusza (21 rozdział) mamy spisane podobieństwo o dzierżawcach winnicy. W nim Pan Jezus stwierdza, iż "Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce". Na podstawie m.in. tego wersetu wielu twierdzi, że Bóg odwrócił się na zawsze od Izraela, którego miejsce zajęli poganie - Kościół. Ale przecież Pan Jezus nie mówił tego do całego Izraela, a skierował te słowa do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy go wtedy słuchali:

A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. (Mat. 21:45-46)

Zatem jak jest z tym Izraelem? Dokładną odpowiedź znajdujemy w liście Pawła do Rzymian. W nim czytamy najpierw w rozdziale 3:

(1) Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? (2) Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. (3) Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? (4) Z pewnością nie! Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą,

I dalej w rozdziale 11:

Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela: Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.

 

Jednak są ludzie, którzy nad biblijne argumenty o Izraelu jako narodzie wybranym, przedkładają np. objawienia Maryjne... I tak na jednej ze stron można przeczytać artykuł niejakiego Rafała Gawrońskiego - "Polacy narodem wybranym". Nie ma żadnego sensu polemizowanie z tym jakże chorym pomysłem. To tylko pokazuje prawdę o objawieniach Maryjnych, które wprost zaprzeczają Słowu Bożemu i kierują ludzi w stronę kłamstw, przeciwko Bogu i Żydom.

 

Wielu ludzi sprzeciwia się temu, iż aktualne państwo Izrael jest narodem wybranym. I słusznie. To nie aktualne państwo Izrael jest narodem wybranym, a Żydzi nim są. Ale w tym Państwie mieszka wielu prawdziwych Żydów. Są też i nie Żydzi. W wikipedii czytam, iż:

"Statystyki podają, że 16,2% populacji stanowią muzułmanie. Arabscy obywatele Izraela stanowią 19,8% populacji państwa, i 82,6% izraelskich Arabów jest muzułmanami. Pozostali Arabowie to: w 8,8% chrześcijanie i 8,4% druzowie."

"Chrześcijanie stanowią 2,1% populacji Izraela i składają się zarówno z chrześcijańskich Arabów, jak i mesjańskich Żydów. Pozostali to przede wszystkim Ormianie, duchowni z innych krajów, mnisi, zakonnice i osoby pracujące w organizacjach chrześcijańskich."

 

Wielu ludzi też pyta: Dlaczego Żydzi nadal znieważają imię Jezusa Chrystusa? Dlaczego Bóg na to pozwala? Znów w liście Pawła do Rzymian znajdujemy na to odpowiedź (11:25-31):

A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.

 

Izrael prawie ciągle był nieposłuszny Bogu, lecz Bóg zawsze miał w nim resztkę, która stała wiernie przy nim. Wysyłał też proroków, którzy byli zabijani. Wysłał na końcu swego Syna, którego też Żydzi rękami bezbożnych zabili. A mimo to Bóg zawrze nowe przymierze z całym narodem. Mówi o tym np. list do Hebrajczyków:

(8)Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. (9)Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. (10)Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. (11)I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. (12)Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej.

To jest kwestia przyszłości, o której pisali wcześniej pod Bozym natchnieniem Jeremiasz i Ezechiel.

 

W tej chwili Żydzi jako cały naród nie są w nowym przymierzu z Bogiem. Ale niektórzy indywidualnie nawracają się do Jezusa i stają się częścią Kościoła - Oblubienicy. Znam takie osoby.

Niektórzy twierdzą, że Żydom nie należy głosić ewangelii. Ja jestem przeciwny temu, gdyż zarówno Paweł jak i Piotr głosili Ewangelię braciom Żydom. Więc i jak głoszę, a raczej będę głosić, jeśli Bóg postawi mi jakiegoś Żyda na drodze.

Czy jednak bycie częścią narodu wybranego - bycie Żydem, oznaczało kiedykolwiek lub oznacza teraz automatyczne zbawienie? Absolutnie nie. Bóg zawsze zachowywał sobie resztkę z Izraela i tylko resztka z nich będzie zbawiona, o czym już pisałem wyżej. Czym innym jest naród wybrany jako całość, a czym innym indywidualna przynależność do tego narodu i zbawienie indywidualne Żyda.

Podam przykład. Czy Żydzi, którzy byli nieposłuszni Bogu i postawili złotego cielca, i którzy zostali wytraceni przez Boga przez ręce synów Lewiego, odziedziczą Królestwo Boże? Bóg o nich powiedział:

(33) I rzekł Pan do Mojżesza: Tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymażę z księgi mojej. (Wyjścia 32:33)

Zatem jeszcze raz, czym innym jest naród wybrany jako całość, czym innym indywidualna przynależność do narodu wybranego, zwłaszcza w kwestii zbawienia.

 

Kolejna rzecz - lud Boży. W ST to określenie jest przypisane od Izraela. Ale jak jest teraz? Co w tak zwanej "erze Kościoła" oznacza lud Boży i kto do niego należy? Posłużę się tu przykładem Drzewa Oliwnego. W czasach przed Chrystusem do Drzewa należały tylko gałęzie naturalne. Kiedy jednak Żydzi nie przyjęli Mesjasza, wiele naturalnych gałęzi zostało odciętych z powodu niewiary. Na ich miejsca zostały wszczepione gałęzie z dzikiego drzewa oliwnego - wierzący w Jezusa poganie. Kto zatem dzisiaj należy do Drzewa Oliwnego? Wszyscy ludzie wierzący w Mesjasza - zarówno wierzący Żydzi, jak i poganie.

Rozpatrując wersety biblijne mówiące o ludzie Bożym należy wziąć powyższe pod uwagę i zastanowić się, o którym momencie historii mówi dany werset. Oprócz Rzymian 9-11, który jest szczegółowy omówiony w poleconym przeze mnie materiale (link na dole artykułu), warto tutaj wskazać również na Efezjan 2 i 3 rozdział. Tam m.in. czytamy o tajemnicy, odkrywanej przez Pawła, dot. pogan:

(6) mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię,

Poganie są współdziedzicami, nie dlatego, że stają się Żydami, ale dlatego, że odpowiedzieli na ewangelię. I przez Jezusa Chrystusa stają się duchowym potomstwem Abrahama.

 

Poganie, kiedy uwierzą w Mesjasza, zostają wszczepieni w Drzewo Oliwne, w miejsce niektórych naturalnych odciętych gałęzi (Żydów). Jednak dzikie gałęzie nie mają się wynosić nad naturalne!

(17) Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, (18) to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. (Rzym. 11)

 

Ponadto należy pamiętać, że Bóg bez problemu w każdej chwili może ponownie wszczepić Żydów w Drzewo, jeśli tylko uwierzą w Mesjasza - są oni bowiem gałęziami naturalnymi!

(23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. (24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. (Rzym. 11)

Podsumowując - lud Boży, kiedyś tylko Żydzi, Izrael, dzisiaj wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa, najpierw Żydzi, potem Grecy (poganie).

I znów warto zacytować Efezjan:

(13) Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. (14) Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, (15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka (16) i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; (17) i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko.

Czy jednak kwestia ludu Bożego zmienia cokolwiek w kwestii narodu wybranego? Nie, naród wybrany nadal jest jeden. Kościół - wierzący w Chrystusa Żydzi i poganie nie są narodem, w dosłownym znaczeniu, jak Żydzi, Polacy czy Chińczycy.

 

Na przestrzeni wieków dochodziło do prób całkowitego zgładzenia narodu wybranego - Izraela. Najbardziej znanym i dobitnym jest oczywiście okres II Wojny Światowej i prawie całkowicie zrealizowany plan Hitlera eksterminacji wszystkich Żydów. Lecz jak się okazuje Hitler nie był pierwszy. W Biblii, w 3 rozdziale księgi Estery, czytamy na przykład o rozkazie Hamana wymordowania wszystkich Żydów w Królestwie Achaszwerosza:

(...) szukał Haman sposobności, aby zgładzić wszystkich Żydów, którzy byli w królestwie Achaszwerosza, (...)  i wysłano te listy przez gońców do wszystkich prowincji królewskich, że ma się wytępić, pozabijać i wytracić wszystkich Żydów od chłopca do starca, dzieci i kobiety jednego dnia, mianowicie trzynastego dnia dwunastego miesiąca, to jest miesiąca Adar; mienie ich zaś należy zagrabić.

Ten plan się nie powiódł, za sprawą wstawiennictwa Estery u Króla. Również Hitlerowi nie udało się zgładzić wszystkich Żydów. Dzisiaj także wielu przywódców światowych pragnie całkowitej zagłady Izraela. Jednym z takich przywódców jest prezydent Iranu.

W tym miejscu ostrzegam przed kłamliwą stroną stopsyjonizmowi.wordpress.com, gdzie aż zionie z nienawiści do Żydów, negowany jest Holocaust, a wg autorów tej strony Hitler nic nie wiedział o eksterminacji Żydów...

 

Biblia mówi, że przyjdzie czas, gdy Jerozolima będzie okrążona przez pogan (Zachariasza 12 rozdział):

(9)W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi.

Już dziś wiele narodów pragnie stanąć zbrojnie przeciwko Izraelowi. A stanie się to po tym, jak Żydzi rozpoznają Antychrysta, którego wcześniej najprawdopodobniej przyjmą! Z księgi Daniela dowiadujemy się odbudowie świątyni i o Antychryście:

(27) I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. (Dan. 9:27)

Potwierdza to też apostoł Paweł w 2 liście do Tesaloniczan:

(3) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, (4) przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. (2 Tes. 2)

Wówczas nastnie Wielki Ucisk (dzień utrapienia Jakuba), gdzie Żydzi znowu będą prześladowani i mordowani.

Lecz wtedy:

(10)Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.

Dopiero po fizycznym powrocie Jezusa na ziemię Żydzi nawrócą się do Pana. Ilu się nawróci? Izajasz prorokował:

(21)Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. (22)Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci.

 

Ten nieposłuszny Izrael, karany przez Boga przez wiele wieków, nie zostanie sam. Sam Zbawiciel Jezus Chrystus będzie walczył za swój lud ze wszystkimi przeciwnikami.

(2) I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. (3) Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. (Zach. 14)

A jaki koniec czeka tych, którzy zwrócą się zbrojnie przeciwko Izraelowi?

(12) A taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi: ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić, jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach. (13) W owym dniu padnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak że jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego. (Zach. 14)

Powyższe wersety z Zachariasza są kwestią przyszłości. Ale co teraz? Co z tymi Żydami, którzy nie są prześladowani, lecz faktycznie łamią prawo i krzywdzą innych? Czy są bezkarni? Oczywiście nie! Po pierwsze Pan ich będzie sądził, po drugie podlegają prawu danego kraju, w którym mieszkają.

Kiedyś byłem na szkoleniu i nocowałem w hotelu w Warszawie. Nocowała tam także młodzież z Izraela. Mieli swoje modlitwy, mieli wycieczkę do Oświęcimia, a potem? Potem się ponapijali i robili burdy. Musiałem zamknąć na klucz drzwi do mojego pokoju, bo próbowali kilka razy wejść. Potem się to uspokoiło, ale nie miałem wtedy żadnych oporów, żeby dzwonić po ochronę hotelu, czy nawet policję.

 

Każdy Żyd łamiący prawo podlega karze, jak Polak, czy Chińczyk. Jednak mamy w Biblii wyraźną wskazówkę, aby Izraela jako naród błogosławić, nie przeklinać:

(1)I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. (2)A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. (3)I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. (1 Mojż. 12)

Jak ważny jest Izrael w Bożych oczach? Tak ważny jak źrenica Bożego oka!

(12) gdyż tak mówi Pan Zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. (Zach. 2)

Podsumowując:

- Izrael był i nadal jest narodem wybranym przez Boga - nieodwołalne są bowiem Boże obietnice;

- Z powodu odrzucenia Mesjasza przez Żydów (przede wszystkim przywódców), ewangelia dotarła do pogan;

- Jezus Chrystus znów się objawi Izraelowi, ratując ich od zagłady; resztka z Izraela będzie zbawiona;

- Chrześcijanie (Kościół) nie zastąpili Izraela w Bożym planie zbawienia, naród wybrany i Oblubienica Jezusa Chrystusa to dwie równolegle istniejące kwestie;

- Bóg zachęca nas do słania błogosławieństwa w stronę Izraela - narodu wybranego; przestrzega natomiast przed dotykaniem "źrenicy Jego oka".

 

Nie da się w jednym artykule omówić kwestii Izraela, gdyż o niej mówi w zasadzie cała Biblia. Zachęcając zatem do lektury Słowa Bożego, polecam również wartościowe materiały związane z Izraelem:

- wykład listu do Rzymian 9-11 w kontekście całej Biblii - cz.1; cz.2; cz.3

- artykuł "Jak patrzeć na Izrael?"

- artykuły o Izraelu w dziale Oliwka szlachetna na stronie Tiqva

 

Rafał Zbieć


 

Dopisek z 16.12.2017 r.

W celu dowiedzenia się jeszcze więcej na temat Izraela zachęcamy do wysłuchania co najmniej dwóch lekcji (nr 104 i 105) ze studium Ew. Mateusza, na temat "pokolenia złego i cudzołożnego". W zasadzie przez całe studium poruszany jest temat narodu wybranego. Warto więc czytać Ew. Mateusza i słuchać naszego studium - zachęcamy :)

Polecamy też książkę autorstwa Dave'a Hunta - "Jak blisko jesteśmy", gdzie temat Izraela jest motywem przewodnim.

W kwestii historii stosunków Polaków do Żydów chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na 2 kwestie. Pierwsza to olbrzymia pomoc, jaką Polacy okazali prześladowanym Żydom w trakcie II Wojny Światowej. Izrael to zauważa - aż 25% wszystkim odznaczeń "Sprawiedliwy wśród narodów świata" przyznano właśnie Polakom. Druga, równolegle istniejąca kwestia, to wrogość części Polaków do Żydów, w przeszłości i dzisiaj. Oprócz wskazanego przykładu w artykule - mordu w Jedwabnem, miał niestety także miejsce "pogrom kielecki". Ten jakże trudny temat poruszony został m.in. w filmie "Przy Planty 7/9". I nie jest usprawiedliwieniem tutaj dla Polaków nawet to, że ww. wydarzenia miały miejsce za zachęceniem/przyzwoleniem/współudziale czy to hitlerowców, czy też Urzędu Bezpieczeństwa/Milicji.