Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.180 - wierny sługa - 24:45-51

Po nauce na temat czasów ostatecznych i powrotu Mesjasza na ziemię, Pan Jezus podaje uczniom 3 podobieństwa. Pierwsze o wiernym i posłusznym słudze oraz złym słudze, niewiernym i nieposłusznym. Kwestionowanie możliwości rychłego powrotu Pana spotka się z karą, natomiast czekanie na Pana w każdej chwili zostanie wynagrodzone. Czy czekasz na powrót Pana Jezusa? I jakim jesteś szafarzem łask Bożych?

Podczas tej lekcji po krótce omawiamy także absurdalną i fałszywą dokrtynę Świadków Jehowy, jakoby sługą wiernym i roztropnym miało być Ciało kierownicze ŚJ.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.181 - 10 panien - 25:1-13

Podobieństwo o 10 pannach jest jednym z najczęściej omawianych podobieństw wypowiedzianych przez Jezusa. Pojawia się zwykle tutaj wiele interpretacji i tłumaczeń (czym jest oliwa, które panny to Kościół, itp.), podczas gdy sam Pan Jezus znaczenie podobieństwa podał w wersecie 13:

"Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie."

Podczas tej lekcji omawiamy tekst podobeństwa oraz jego podstawowe znaczenie, w kontekście znaczenia kulturowego. Następnie w kwestii czuwania wskazujemy na naukę apostolską. Podobnie jak 10 panien z otoczenia panny młodej miało czuwać w oczekiwaniu na oblubieńca, tak też uczniowie Jezusa mają czuwać w oczekiwaniu na spotkanie z Panem. Czuwanie to trwanie w wierze, życie w posłuszeństwie i zaufaniu Bogu, w miłości do braci i bliźnich, w nadziei zbawienia i wieczności z Panem.

Czy tak czuwasz w oczekiwanniu na przyjście Pana? Do kogo jesteś podobny? Do panien głupich, czy mądrych?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.182 - talenty - 25:14-30

Talenty w tym podobieństwie to nie rozdane zdolności, lecz miara wagi / pieniądze. To podobieństwo mówi o konieczności pracy w posłuszeństwie w oczekiwaniu na powrót Pana. Tak jak pan w podobieństwie, tak Pan Jezus powierza pracę do wykonania każdemu swojemu słudze, według jego zdolności, co wiemy również z nauki apostolskiej. Tak jak pan sług w podobieństwie, tak Pan Jezus oczekuje od sług pracowitości i zysku (owocu). Tutaj również pojawia się nagroda i kara.

Jakim jestem sługą Pana? Posłusznym i pracowitym, czy też leniwym i bojaźliwym?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.183 - sąd nad narodami - 25:31:46

Podczas tej lekcji omawiamy jeden z sądów występujacych w Biblii - tak zwany sąd nad narodami. Kim są owce, a kim kozły? Z uwagi na co i kogo podlegają sądowi? Jaka jest ich przyszłość?

Widzimy w tym fragmencie Ew. Mateusza Pana Jezusa przychodzącego powtórnie na ziemię, aby tym razem już nie umrzeć na krzyżu, lecz aby objąć panowanie w Bożym Królestwie.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.184 - spisek przeciw Jezusowi - 26:1-5

Na początku lekcji dokonujemy podsumowania całego 25 rozdziału oraz wyciągamy wnioski.

Następnie rozpoczynamy analizę rozdziału 26, który rozpoczyna się od zawiązania spisku przeciwko Panu Jezusowi przez przywówdców Żydowskich, na czele z kapłanami. Wiedzą, że potrzebny jest tu podstęp...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.185 - namaszczenie Jezusa - 26:6-13

Pan Jezus zostaje namaszczony kosztownym olejkiem przez pewną kobietę, co niezbyt podoba się uczniom... Nie wszystko bowiem rozumieją. Okazuje się jednak, że jest to wspaniały gest, który sam Jezus chwali i wyjaśnia - zbliża się bowiem śmierć i pogrzeb Syna Człowieczego.

Kim jest ta kobieta? Czy to Maria, która namaściła Jezusa w Betanii, co zostało opisane w 12 rozdziale Ew. Jana? Prowadzimy na ten temat dość ożywioną dyskusję, która zostaje dokończona na kolejnej lekcji. Przydaje się tutaj nasze wcześniejsze studium na temat Paschy i chronologii wydarzeń ostatnich dni przed ukrzyżowaniem.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.186 - zdrada Judasza - 26:14-16

Kończymy poprzednią lekcję, dot. namaszczenia Jezusa na jego pogrzeb. A następnie przechodzimy do zachowania i postawy Judasza Iskarioty, który poddał się namowie diabelskiej i postanowił zdradzić Jezusa za 30 srebrników, choć wcześniej żałował 300 denarów za olejek, którym został namaszczony Jezus.

Wszystkie 4 Ewangelie pokazują Judasza Iskariotę jako złodzieja i zdrajcę. Pan Jezus o tym wiedział od początku, jednak umiłował Judasza do końca.Ten temat będziemy jeszcze rozwijać podczas kolejnych lekcji.