Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.97 - Jezus Panem szabatu, 12:1-8

Szabat - dzień odpoczynku i święty, dany Żydom w prawie Mojżeszowym przez Jahwe. W 12 rozdziale Ew. Mateusza rozpoczyna się otwarty spór faryzeuszy i uczonych w Piśmie z Jezusem. Pozornie wydaje się, że przywódcy żydowscy bronią przestrzegania prawa, w tym wypadku szabatu. Jednak to nie oni, a Jezus jest Panem szabatu i to On wie, jak szabatu należy przestrzegać. To nie Jezus zakazał głodnym uczniom rwać kłosów i jeść, lecz faryzeusze. Dlaczego?

Bardzo ciekawa lekcja na temat obłudy faryzeuszy, pośród czego widzimy wyraźnie Jezusa jako Jahwe w ciele.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.98 - Jezus Panem szabatu, 12:9-14

Kontynuujemy poprzednią lekcję w temacie szabatu, tym razem na tle uzdrowienia człowieka przez Jezusa w tym dniu. Na czym zależało bardziej faryzeuszom? Na chorym człowieku, czy też na przestrzeganiu ich praw, dodanych do prawa Mojżeszowego?

W tym wszystkim Pan Jezus okazuje się bez grzechu, prawdziwie miłosierny i wierny prawu Mojżeszowemu.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.99 - Jezus sługą Jahwe, 12:15-21, cz.1

"Żeby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, który powiedział: Oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na nim mojego Ducha, a on ogłosi sąd narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny nadłamanej nie złamie, a knota tlącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi sądu do zwycięstwa. A w jego imieniu narody będą pokładać nadzieję."

Kolejne proroctwo wypełniło się w życiu Jezusa z Nazaretu. Podczas tej i kolejnej lekcji rozważamy temat Jezusa Chrystusa jako posłusznego sługi Pana.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.100 - Jezus sługą Jahwe, 12:15-21, cz.2


 

Studium Ew. Mateusza - cz.101 - Jezus i faryzeusze, wstęp, 12:22-50

Jezus wypędza demona z człowieka ślepego i niemego. Dla ludu jest to znak, że może on być Mesjaszem - Synem Dawida. Faryzeusze muszą więc podjąć decyzję, co z tym zrobić. Mogą i powinni potwierdzić Mesjaństwo Jezusa z Nazaretu. Jednak nie robią tego, oskrażając Jezusa o działanie w mocy demonicznej...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.102 - bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu,12:22-32

Podczas tej lekcji szczegółowo omawiamy tak zwany grzech (bluźnierstwo) przeciwko Duchowi Świętemu. Kto go wówczas popełnił? Dlaczego? Czy dzisiaj również możliwym jest popełnienie tego grzechu?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.103 - Jezus i faryzeusze, drzewo i owoce, 12:33-37

Jaki owoc wydawał swoim życiem Pan Jezus, a jaki faryzeusze? Czyje serce było czyste i szczere, a czyje zatwardziałe i zepsute? "Po owocu bowiem poznaje się drzewo" - to prawda aktualna wówczas, jak i teraz.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.104 - Jezus i faryzeusze, pokolenie złe i cudzołożne, 12:38-45

Kiedy niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszy domagali się kolejnego znaku potwierdzającego Mesjaństwo Jezusa, Syn Boży stwierdził, że "pokolenie złe i cudzołożne żada znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza." Powstaje tutaj kilka pytań:

- Kogo Jezus określił jako "pokolenie złe i cudzołożne"? Czy tylko uczonych w Piśmie i faryzeuszy, czy też wszystkich Żydów, którzy nie przyjęli Mesjasza?

- Czy "to pokolenie" już przeminęło, czy też nadal trwa?

- Czy można było wyrwać się z tego pokolenia i zaufać Jezusowi? Jak jest dzisiaj?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.105 - znak Jonasza, 12:38-45

Są tacy, którzy śmieją się z takich biblijnych historii, jak przebywanie Jonasza we wnętrzu wielkiej ryby przez 3 dni i noce, określając je jako bajki, legendy, mity. Pan Jezus nie dość, że się z tego nie śmiał, to jeszcze wskazał na to, że ta historia z Jonaszem ma swoje wielkie prorocze znaczenie. A odnosi się do śmierci i zmartwychwstania Jezusa po trzech dniach. Należy zatem pamiętać, że kwestionując historię z Jonaszem, kwestionuje się słowa Pana Jezusa oraz Jego zmartwychwstanie.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.106 - rodzina Jezusa, 12:46-50

Kościół Rzymskokatolicki twierdzi, że Jezus nie miał braci i sióstr zrodzonych z Marii. Nie wynika to jednak z rzetelnej egzegezy Słowa Bożego, lecz z ogłoszej przez KRK pozabiblijnej doktryny o wiecznym dziewictwie Maryi... Ojcem biologicznym Jezusa nie był Józef, jednak Biblia wyraźnie wskazuje na to, że Maria z Józefem mieli dzieci i w ten sposób Jezus miał 4 braci i siostry, zrodzone z tego samego łona - Marii.

W tym wszystkim bardzo ważne jest to, że Jezus priorytetowo tratował rodzinę duchową - każdego, kto wypełniał Bożą wolę. Rodzina biologiczna, początkowo niewierząca w Jezusa, nie mogła przeszkodzić Jezusowi w pełnieniu woli Ojca.